CHÍNH SÁCH HỦY – HOÀN TIỀN

HỦY BỎ VÀ PHÍ HỦY BỎ

Vì bất cứ lý do gì mà huỷ bỏ chuyến đi, thì phải báo ngay cho công ty ít nhất trước chuyến đi 02 ngày bằn(khách sạn, nhà hàng, xe vận chuyển nếu có). Nếu khách hàng báo hủy sau ngày qui định trên, thì ngoài việc phải hoàn trả lại số tiền mà công ty đã đặt cọc cho đối tác thứ ba là bên bán dịch vụ (nếu có), khách hàng phải bồi thường cho công ty một khoản tiền bằng 10% trên tổng giá trị Hợp Đồng đó. Thời gian khách hàng phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền đặt cọc hoặc tiền bồi thường nói trên không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo bằng văn bản cho công ty biết.

Trường hợp chuyến đi bị hủy do sự kiện bất khả kháng (thiên tai, bão, lũ lụt…)

Trong trường hợp bất khả kháng (như thiên tai, địch hoạ, đình công, các sự kiện khác không tiên liệu được, nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của hai Bên, xảy ra không do chủ đích của bên nào) thì cả hai bên đều không áp dụng các điều khoản bồi thường như quy định đã thoả thuận trong Hợp đồng này mà chỉ phối hợp cùng nhau giải quyết trên cơ sở khắc phục những thiếu sót, thiệt hại.