Lưu trữ thẻ: Đại hội Hiệp hội Du lịch Bến Tre

Ông Trần Bá Sanh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bến Tre mới

Sáng ngày 9/12/2023, Đại hội Hiệp hội Du lịch Bến Tre lần thứ II, nhiệm[Xem thêm]