Lưu trữ thẻ: THÔNG BÁO Về việc đấu giá tài sản

THÔNG BÁO “Về việc đấu giá tài sản”

– Thực hiện Luật Dân sự năm 2015 và Luật đấu giá tài sản số[Xem thêm]