TOUR MỸ THO, GIỒNG TRÔM, THẠNH PHÚ, CỒN PHỤNG

TOUR MỸ THO, GIỒNG TRÔM, THẠNH PHÚ, CỒN PHỤNG CHECKIN PHIM TRƯỜNG, THAM QUAN KHU LƯU NIÊM GIỒNG TRÔM, KHÁM PHÁ LONG LÂN QUY PHỤNG, TẮM BIỂN, ĂN HẢI SẢN TƯƠI SỐNG